Fruit sorbet on a dark background. | Photofolio - Stock Photos